אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

קפה מדע


סיכום והמלצות ממפגש "קפה מדע" בנושא סוגיות במדידת חלבון בשתן ב 3.3.10

מצגות המפגש ופרטים נוספים ב"ועדות מקצועיות | ועדה לבחינת ערכי ייחוס לבדיקות בשתן" בחלק לחברים בלבד

דר' יצחק סלוטקי - יו"ר האיגוד הישראלי  לנפרולוגיה ויתר לחץ דם.
מנהל יחידה נפרולוגית, מרכז הרפואי שערי צדק.
דר' תמר סת"מ, דר' ורד קופל - מעבדה צפונית מכבי שירותי בריאות.
דר' מרים דוד - שירותי בריאות כללית.

רקע:
מדידת רמת החלבון המופרש בשתן (proteinuria) מהווה כלי חשוב לאבחון הערכה ומעקב אחר טיפול בחולים עם מחלת כליה כרונית. למרות זאת, קיימת חוסר בהירות לגבי הבדיקה המועדפת להערכת proteinuria.
בעבר, הבדיקה המועדפת הייתה איסוף שתן 24 שעות לחלבון או אלבומין. לאחרונה, אומץ השימוש בחלופה נוחה יותר: שתן בדגימה לחלבון או אלבומין ביחס לקריאטינין:
(protein/creatinine ratio = PCR     albumin/creatinine ratio=ACR).

מטרה:
בחינת הבדיקות המשמשות למדידת חלבון בשתן ומקומן בשימוש הקליני.

א. בדיקת אלבומין בשתן: השיטה המומלצת

בשתן של אדם בריא לא נמצא רמות מדידות של אלבומין.
במצבים פתולוגים שונים האלבומין הוא החלבון העיקרי המופרש בשתן.
בדיקת האלבומין הינה בדיקה אימונומטרית בעלת רגישות גבוהה.
רגישות הבדיקה היא 0.46mg/L וטווח עקומת הכיול הוא עד 300mg/L.
תכונות אלו של בדיקת האלבומין מייעדות אותה כבדיקת סקר לאבחון מוקדם של המצאות חלבון בשתן.
Microalbuminuria בחולי סכרת (אלבומין בשתן 30-300mg/day רמות נמוכות אך לא תקינות) מהווה אינדיקציה ראשונית להופעת Diabetic nephropathy.
בדיקת ה Albumin/creatinine ratio משמשת כבדיקת סקר ל microalbuminuria וכבדיקת מעקב לחולים עם diabetic nephropathy.
ערכי הייחוס 0-30mg/gr.
מבחינה אנליטית ניתן לבצע מהול לרמות גבוהות של אלבומין בדגימות השתן, אך הבדיקה אינה מיועדת לניטור רמות גבוהות.
נכון להיום אין משמעות קלינית לערכי אלבומין מדוייקים בטווח macroalbuminuria.

ב. בדיקת חלבון  בשתן :

ב.1    איסוף שתן 24 שעות לחלבון
ההכרה כי חלבון בשתן הינו הפרמטר היחיד והחשוב ביותר להערכת הנזק הכלייתי בחולי כליה כרוניים התבססה ברובה על בדיקת חלבון באיסוף שתן של 24 שעות.
בדיקה זו מהווה Gold standard למדידת רמת החלבון המופרש בשתן.
ערך הייחוס המקובל 0-150mg/day.
חוסר הנוחות בביצוע איסוף שתן וטעויות הנובעות מאיסוף לא תקין מהוות מגבלה בשימוש בבדיקה זו. במעקב אחר תוצאות נבדקים ממכבי שירותי בריאות, נמצא כי רק 60% מהנבדקים שעבורם התקבלה תוצאה albumin/creatinine בטווח ה macroalbuminuria, ביצעו המשך ברור באמצעות איסוף שתן לחלבון.

ב.2   דגימת שתן לחלבון Protein /creatinine ratio (PCR):
בספרות דווח על התאמה טובה בין רמת חלבון בדגימת שתן ביחס לקריאטנין לבין רמת החלבון באיסוף של 24 שעות. הבדיקה מנבאת באופן אמין את התקדמות המחלה בחולי כליה כרוניים ומומלצת כבדיקת מעקב. ערך הייחוס המומלץ 0-200mg/gr.

ברמות גבוהות של חלבון באוכלוסיית נשים בהריון נמצאה התאמה פחות טובה בין רמת חלבון בדגימת שתן ביחס לקריאטנין לבין רמת החלבון באיסוף של 24 שעות.

מסקנות והמלצות:

1. בדיקת אלבומין בשתן :

א. שם הבדיקה: (יש להימנע משימוש בשם Microalbumin).
בדגימה: Albumin/creatinine ratio.
באיסוף שתן: Albumin 24 h

ב. מטרת הבדיקה:
screening, כלי מעקב ל early diabetic nephropathy, סממן לפגיעה בתפקוד האנדותליאלי ביתר לחץ דם.

ג. השיטה המומלצת: ACR (albumin/creatinine ratio) בדגימת שתן, עדיף הראשונה של הבוקר.

ד. הגדרות:

 
Microalbuminuria
30-300 mg/day
24 h collection:
30-300 mg/g creatinine
ACR:
 
Macroalbuminuria
>300 mg/day
24 h collection:
>300 mg/g creatinine
ACR:

ה.   דגימות נבדקים עבורם התקבלו (בדגימה/איסוף) ערכים גבוהים מתחום ה microalbuminuria, יועברו לבדיקת חלבון בשתן.
ו.    לא נמצאה הצדקה קלינית לביצוע אלבומין בשתן בטווח של macroalbuminuria..
בקשה למיהול בדיקת האלבומין בטווח זה צריכה להיות מנומקת ע"י נפרולוג.

2. בדיקת חלבון  בשתן:

א. מטרת הבדיקה:
הערכת מחלה כלייתית בחולים לא סכרתיים כולל ילדים, נשים בהריון וכבדיקת מעקב אחר חולי סכרת עם macroalbuminuria.

ב. השיטה המומלצת:
protein/creatinine ratio בדגימת שתן, עדיף הראשונה של הבוקר. (מלבד לנשים בהריון).

ג. חלבון באיסוף 24 שעות:
* בנשים בהריון בהם הדיפסטיק חיובי לחלבון, מומלץ איסוף שתן ל 24 שעות.
* בחולים אחרים לפי שיקול הרופא בהתאם ליכולת היענות המטופל לבדיקה.

ד. הגדרות:

 
Proteinuria
>150 mg/day
24 h collection:
>200mg/g creatinine
PCR:

ה. איסוף שתן חלקי - יש להתייחס כדגימת שתן ולא כאיסוף (תוצאה ביחס לקראטינין).

ו. אין מספיק מידע על היחס בין סך החלבון לסך האלבומין בשתן בטווח של מקרואלבומינוריה.
לכן רק נפרולוג מומחה יקבע צורך בבדיקת אלבומין בתחום זה.
במידת הצורך (רק לבקשת נפרולוג), תפתח בדיקת אלבומין באיסוף שתן (להבדיל ממיקרו אלבומין).

References:

  1. Gaspari F, Perico N, Remuzzi G: Timed Urine Collections Are Not Needed to Measure Urine Protein Excretion in Clinical Practice. Am J Kidney Dis 47:1-7, 2006.
  2. Shidham G, Hebert AL: Timed Urine Collections Are Not Needed to Measure Urine Protein Excretion in Clinical Practice. Am J Kidney Dis 47:8-14, 2006.
  3. Mclntyre JN, Taal MW: How to measure proteinuria? Curr Opin Nephrol Hypertens 17:600-603, 2008.
  4. Anthunes HVV, VeroneseFJV, Morales V: Diagnostic accuracy of the protein/creatinine ratio in urine samples to estimate 24-h proteinuria in patient with primary glomerulopathies: a longitudinal study. Nephrol Dial Transplant 23:2242-2246, 2008
  5. Kidney Disease Outcomes Initiative (KDOQI). Clinicl practice guidelines for Chronic Kidney Disease: Evaluation, Classification and Stratification. Part 5. Evaluation of Laboratory Measurment for Clinical Assessment of Kidney Disease. http://www.kidney.org/professional/kdoqi/guidelines
  6. Stevens LA, Coresh J, Greene T, Levey AS: Assessing Kidney Function – Measured and Estimated Glomerular Filtration Rate. N Engl J Meg 354:2473-2483, 2006.

 

דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024