אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

אילמ"ר - האיגוד הישראלי למדעי המעבדה הרפואית

קפה מדע


סיכום והמלצות מפגש "קפה מדע" בנושא:
"קביעה ואימות הגבול העליון של ערכי הייחוס ל-TSH והמשמעות הקלינית"
ב 14.12.2011

מרכזת: ד"ר ורדה נדלר, ראש תחום אנדוקרינולוגיה, מכבי שרותי בריאות המעבדה המרכזית.

הגישה להיפותירואידיזם תת קליני  -
ד"ר דניה הירש קולרמן, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומחלות מטבוליות בילינסון, למצגת לחצו כאן.

קביעה ואימות הגבול העליון של ערכי הייחוס לבדיקת TSH-
ד"ר ורדה נדלר, ד"ר ורד קופל וד"ר ברכה שיינברג - מכבי שרותי בריאות, המעבדה המרכזית

רקע:
סוגיית הגבול העליון של ערכי הייחוס ל- TSH ותלותו בגיל הנבדק נדונה בהרחבה בספרות בעשור האחרון.
מרבית הדיווחים מעידים על גבול עליון בתחום 2.5-4.5 mU/l 4-7.
קביעת ערכי הייחוס לבדיקות מעבדה בכלל ו- TSH בפרט היא משימה מורכבת וקשה ליישום. 
בשנים האחרונות התפרסמו עבודות בהן נקבעו (עבור אנליטים שונים) ערכי ייחוס בשיטת Hoffmann1 אותה ניתן ליישם במעבדות קהילתיות.
במחקר האמריקאי NHANSE III3  נבדק TSH ל- 13,300 נבדקים בריאים וחושבו ערכי ייחוס ל- TSH לפי גיל ומוצא אתני
(במחקר ראשוני על נתונים אלו נמצא כי אין הבדל בין נבדקים לנבדקות8).

מטרה:
קביעת הגבול העליון של ערכי הייחוס ל- TSH בשיטת Hoffmann ומידת התאמתו למחקר ה- NHANSE III.

שיטות:
שיטתHoffmann1 מאפשרת קביעת ערכי ייחוס ללא בחירה של אוכלוסיית נבדקים "בריאה".
השיטה מתאימה ל:

 • מעבדות קהילתיות בהן מרבית הדגימות מקורן בנבדקים בריאים.
 • אנליטים שלתוצאותיהם (או לוג התוצאות) התפלגות נורמאלית.

החישוב הסטטיסטי בשיטה זו אינו מושפע מתוצאות "החולים" שבאוכלוסיית הנבדקים מאחר ומחושב על סמך 50% התוצאות המרכזיות.
ממאגר הנתונים של "מכבי שרותי בריאות" נאספו תוצאות TSH אשר נמדדו במכשיר  Advia Centaur מתוצרתSiemens:

 • כ-56,000 תוצאות TSH של מבוגרים (מגיל 19 שנים ומעלה) אשר התקבלו במהלך חודש מרץ 2011.
 • כ-30,000 תוצאות ילדים (בגיל 0-18 שנים) אשר התקבלו במהלך 6 חודשים (יולי-ספט' 2010, ינואר-מרץ 2011).

על נתונים אלו בוצע:

 1. פילוח תוצאות לפי קבוצות גיל.
 2. בחינת התפלגות הערכים בכל קבוצות הגילאים - ציור 1 .
 3. שרטוט עקומת התדירות המצטברת (ב-%) של התוצאות כתלות ב-TSH.
 4. אקסטרפולציה של הישר העובר דרך כ- 50% מהנתונים לאחוזון  97.5 וחישוב הגבול העליון של ערכי הייחוס ל TSH - ציור 2.

TSH 1,2

תוצאות:

TSH 3,4

 

הגבול העליון של ערכי ייחוס ל- TSH בנבדקי מכבי תואם לערכים שפורסמו בספרות:

 1. בילדים תואם לעבודתם של Hübner et al2 (ילדים בריאים בגרמניה).
 2. במבוגרים תואם למחקר ה-NHANES-III3 (אוכלוסיה אמריקאית בוגרת בריאה). בהתאמה למחקר זה גם בעבודתנו נצפתה עליה בערך ה- TSH עם הגיל.

סיכום ומסקנות:

 1. שיטת Hoffmann  לאימות וקביעת ערכי יחוס היא שיטה אמינה וברת יישום במעבדות הקהילה.
 2. השיטה אפשרה אימות של גבול העליון לבדיקת TSH באוכלוסיית נבדקי מכבי בהתאם למפורסם בספרות.
 3. ניתן להגדיר גבול עליון חדש לערכי הייחוס ל- TSH על פי הממצאים כמפורט בטבלה 1.
 4. ביישום ערכי יחוס אלו לכלל האוכלוסייה בארץ יש להתייחס להבדלים בערכי TSH הנמדדים בשיטות בדיקה שונות. הבדלים אלו באים לידי ביטוי בדוחות NEQAS ותוארו לאחרונה גם בעבודה של ה- 9IFCC בה נצפו הבדלים של עד 39% בתוצאות TSH אשר נמדדו ב-16 שיטות בדיקה שונות.

TSH מסקנות


References.

 1. Hoffmann, JAMA 1963; 185: 864-873.

 2. Hübner et al, Clin Chem Lab Med 2002; 40: 1040-1047

 3. Boucai et al,  Thyroid, 21, p 5, 2011

 4. Baloch et al, Thyroid, 2003, 13,  p3

 5. Kratzsch et al, Clinical Chemistry 2005, 51, p 1480

 6. Surks et al, JAMA, 2004, 291 p228.

 7. Spencer C, Thyroid Disease Manager, Chapter 6a. Thyroid function tests, last update: 2010. WWW.THYROIDMANAGER.ORG

 8. Hollowell et al, JCEM, 87, p 489, 2002.

 9. Thienpont et al, Clinical chemistry  56, p 902, 2010
דף הבית | מי אנחנו | רישום לאילמ"ר ולאתר | תקנון | חברי הועד | מערכת האתר | צור קשר | מקצוע המעבדנות הרפואית | מישיבות ועד אילמ"ר | המועצה למעבדות במשה"ב |
חיפוש פרטי חבר | עדכון פרטים | ועדות מקצועיות | מפגשים וועדות המטולוגיה וקרישה | פורום אנדוקריני | פורום האיכות | כנסים שנתיים | ימי עיון | קפה מדע | כנסים של אגודות אחרות | פעילות בינלאומית | אבטחת איכות סקירת ספרות | מכשור ושיטות | דיווחי המעבדות | פרסים | לזכר חברנו | קישורים | דרושים | מידע מקצועי מחברות תומכות    
מומלץ לצפייה ברזולוציה של 768X1024